Lang Thang

[Lang thang] Khi đi trong rừng một mình

Khi đi trong rừng một mình, bạn nghĩ gì? Trong phim Everest (2015), Doug Hansen có nói rằng, “tôi leo lên đỉnh Everest… bởi vì tôi có thể… bởi vì…